วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
เสริมสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

พันธกิจ

  1. การเสริมสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์สหกรณ์
  2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์
  4. การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
  5. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ