ระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564Âpdf[Download]

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565pdf[Download]

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566pdf[Download]


ระเบียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2554

 1. ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2555 pdf[Download]
 2. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554pdf[Download]
 3. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่ พ.ศ. 2554pdf[Download]
 4. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยร้ายแรง พ.ศ. 2555pdf[Download]
 5. ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554pdf[Download]
 6. ว่าด้วยเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. 2554pdf[Download]
 7. ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554pdf[Download]
 8. ว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554pdf[Download]
 9. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565pdf[Download]
 10. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565pdf[Download]
 11. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2554และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565pdf[Download]
 12. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565pdf[Download]
 13. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554pdf[Download]
 14. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ พ.ศ. 2565pdf[Download]แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566pdf[Download]
 15. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2565pdf[Download]
 16. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565pdf[Download] แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 pdf[Download]
 17. ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2562และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564pdf[Download]
 18. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565pdf[Download]
 19. ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2566pdf[Download]
 20. ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ. 2554pdf[Download]
 21. ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2554pdf[Download]
 22. ว่าด้วยสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2559pdf[Download]
 23. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2554pdf[Download]
 24. ว่าด้วยสวัสดการมงคลสมรสสมาชิก พ.ศ.2559pdf[Download]

31. ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2554pdf[Download]

32. ว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต พ.ศ.2557pdf[Download]

33. ว่าด้วยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562ÂÂpdf [Download]

34. ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564pdf[Download]

35. ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง พ.ศ. 2565pdf[Download]

 

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ