เจ้าหน้าที่สหกรณ์


lek

นายพงษ์เทพ ไหมใจดี

ผู้จัดการ

pox

นายทินกร  วุตติหาสะ

รองผู้จัดการ


ฝ่ายสินเชื่อ

aon

 
 

นายณัชพล ทองใส
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 
vi meal mook
นางวิไลลักษณ์ ประไพพิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางอภิรดา กล้าณรงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวฐมิตฐ์ญดา ชินพงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

 


ฝ่ายการเงินและเงินฝาก

vee

 
 

นายทวี เจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

 
nun
  นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก
 


ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

nom


 นางประนอม  หอมลออ 

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

 

DSC 8250

นางอารีย์  เพ็ชรพรหม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

 


ฝ่ายธุรการ

 

 


joy

นางทุมมา แก่นบุญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

pen kea

aed

นางธมน แกล้วสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวโชติกา วรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางฑิฆัมพร คงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 


nichada3

mee

นางณิชาดา ทิพย์เทพ
นักการภารโรง

นายอัครวัฒน์ เดชทอง
พนักงานบริการทั่วไป