เจ้าหน้าที่สหกรณ์


arree

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม

ผู้จัดการ

kea2

นางสาวโชติกา วรรณวงศ์

รองผู้จัดการ


ฝ่ายสินเชื่อ

 ÂÂÂÂ

aon

นายณัชพล ทองใส
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

aed2 22214

22207

นางฑิฆัมพร คงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวนูรีน หะมะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวสุชาบดี พวงทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

 


ฝ่ายการเงินและเงินฝาก

nun2

 
 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

 
 


ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

  

 


nom

นางประนอม หอมลออ
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

mook2

พมกเลก

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์
เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์
นางสาวอัจฉรียา พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์


 

 

 

ฝ่ายธุรการ

  joy

นางทุมมา แก่นบุญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

da nichada4

ปลา

Not
นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤตเมธ จุฬามณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 


deng

mee

นายรุสลี สือแม
นักการภารโรง

นายอัครวัฒน์ เดชทอง
พนักงานบริการทั่วไป