เจ้าหน้าที่สหกรณ์


arree

นางอารีย์ เพ็ชรพรหม

ผู้จัดการ

kea2

นางสาวโชติกา วรรณวงศ์

รองผู้จัดการ


ฝ่ายสินเชื่อ

aon

 
 

นายณัชพล ทองใส
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 
vi ying da
นางวิไลลักษณ์ ประไพพิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาววิสา จันทร์วิชัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวนูรฟิรดา ดือเระ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

 


ฝ่ายการเงินและเงินฝาก

nun2

 
 

นางสาวกฤติมา ไชยสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

 
aed2
  นางฑิฆัมพร คงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก
 


ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

nom


นางประนอม หอมลออ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

 

mook2

นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

 


ฝ่ายธุรการ

  

 


joy

นางทุมมา แก่นบุญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

pen nichada4

pla

นางธมน แกล้วสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางณิชาดา ทิพย์เทพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 


deng

mee

นายรุสลี สือแม
นักการภารโรง

นายอัครวัฒน์ เดชทอง
พนักงานบริการทั่วไป