เป้าประสงค์


  1. สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์ 
  2. บุคลากรมีศักยภาพและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
  3. สหกรณ์มีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์
  4. สหกรณ์มีการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  5. สหกรณ์มีเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาในทุกด้าน