ประกันชีวิตกลุ่ม (อบ.2) ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558

  ตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม (อบ.2)  ฉบับเดิมจะสิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ตกลงซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม (ความคุ้มครองวันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559) กับบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ในอัตราดอกเบี้ยประกันรายปี 1,200 บาท/คน

     ทั้งนี้ สหกรณ์จะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มจำนวน 3 งวด (ประจำเดือนพฤษภาคม - ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 งวดละ 400 บาท)