กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปหากสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือถูกไล่ออกจากราชการนั้น

สหกรณ์ฯ ได้รับคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสว่า กรณีสหกรณ์จัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเข้าข่ายการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมมีมติให้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า การจัดตั้งกองทุนฯ ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หรือไม่ อย่างไร และขอให้ชะลอการถือใช้ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับความชัดเจนจาก คปภ.

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จะคืนเงินที่หักจากสมาชิกผู้กู้ในเดือน กรกฎาคม 2556 พร้อมอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี (เงินที่หักเข้ากองทุนสหกรณ์ฯฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซึ่งได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี) เข้าบัญชีเงินฝากสมาชิกที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556