ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ดำเนินการรับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2564 นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครดังรายชื่อต่อไปนี้ เพื่อทำการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดังไฟล์แนบ

[Download]

 

สหกรณสาร