โครงการกู้เงินพิเศษปันผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 อนุมัติโครงการให้สินเชื่อแก่สมาชิก นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 5 แห่งค่าหุ้นของสมาชิกที่ชำระแล้ว ยอดสุดท้าย 7 ตุลาคม 2563 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา ในรอบ 10 เดือน

2. สมาชิกสามารถกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

3. สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี

4.สหกรณ์ฯ จะหักเงินปันผลชำระคืนภายในกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี

5.สมาชิกที่ค้างชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือถูกอายัดเงินปันผลไม่มีสิทธิ์กู้ เว้นแต่ผู้ที่ขอผ่อนผันการชำระเงินสหกรณ์ เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ (60 ปี)

6.อัตราเงินปันผลที่สหกรณ์ฯ คิดให้ตามข้อ 1 เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น

7. สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์กู้

[คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษปันผล] (ปริ้นหน้า-หลังในกระดาษแผ่นเดียวกัน)