พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ธกส ๒๐๐๘๐๕ 0ธกส ๒๐๐๘๐๕