การฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 ด้วยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานที่จะศึกษาการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพในระดับสูงต่อไป

 กำหนดการอบรมในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท และลงทะเบียนภายในวันที่ 27 เมษายน 2563

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนที่สหกรณ์ฯ และต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด