ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556

     ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้เสนอร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556 ให้สมาชิกทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปปรับปรุงและปรับใช้ต่อไป

ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2556 pdf [Download]

                     ***สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง กระดานถามตอบ***