ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ดำเนินการรับสมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2563 นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครดังรายชื่อต่อไปนี้ เพื่อทำการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดังไฟล์แนบ

[Download]