ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จำกัด จึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด สถานที่คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ตามไฟล์แนบนี้ [Download]