ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 และกำหนดเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นั้น

สหกรณ์ฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

[Download]