ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีมติเห็นชอบให้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศ [Download]

ใบสมัคร [Download]