การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด กําหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี2562 จํานวน 208 ทุน โดยให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ที่ฝ่ายสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. (ตามนาฬิกาสหกรณ์ฯ)

ประกาศและใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร [Download]