ประวัติสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2504 โดยมีนายพินธุ พฤษศรี ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รวบรวม
ข้าราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทำงานประจำโรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิต สำหรับคนที่มีเงินเดือน ในชื่อ “สหกรณ์ครูนราธิวาส จำกัดสินใช้” มีความมุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริม
การออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินที่มีภาระหนัก โดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่าและเพื่อการอันจำเป็น
หรือประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือนโดยเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้
ในขณะก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน 364 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้น) รวม 11,360 บาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2512 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด”