ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ใบสมัครสหกรณ์
สมัครสมาชิก

 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-สมาชิกสามัญ[Download]
 • หมายเหตุ : พิมพ์ใบสมัครหน้า 1-2 ในแผ่นเดียวกัน และ 6-7 ในแผ่นเดียวกัน(เฉพาะหน้า6-7พิมพ์2ชุด) 
 • ใบสมัครสมาชิกสมทบ[Download]
 • หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์[Download]
 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 • ใบสมัครเข้าสมาคมฌาปนกิจ[Download]
 • ตั้งผู้รับผลประโยชน์ของสมาคมฯ[Download]
 • ใบคำร้องทั่วไป[Download]
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้างประจำ หรือเงินบำเหน็จ เงินบำนาญ ของสมาคมฯ[Download]


คำร้องขอค่าจัดการศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 • ใบแจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ถึงแก่ความตาย (ใบแจ้งรับเงิน)[Download]
 • คำขอรับเงินค่าจัดศพ[Download]
 • คำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก[Download]
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ[Download]
 • หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก[Download]
 • ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ฟอร์มเปลี่ยนทายาท)[Download]
 • หนังสือรับรองบุตร[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 • ใบสมัครสมาชิก สสอค.[Download]
 • ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สสอค.[Download]

เงินกู้
เงินกู้สามัญ

 • คำขอกู้เงินสามัญ[Download]
 • คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา[Download] ขนาด A4 รายละเอียดแนบ
 • คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความก้าวหน้า[Download] ขนาด A4 รายละเอียดแนบ
 • บันทึกข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญทั่วไป[Download]
 • คำขอกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ [Download]
 • หนังสือรับรองเงินเดือน Download
 • ใบคำขอเอาประกัน บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด [Download]
 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน [Download]
 • หนังสือยินยอมหักเงินค่ราเบี้ยประกันภัยกลุ่ม [Download]

เงินกู้ฉุกเฉิน

 • คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ใช้บุคคลค้ำประกัน)[Download]
 • คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ใช้กรณีกู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น) [Download]
 • คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)[Download]
 • คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) สำหรับคนค้ำประกัน[Download]
 • คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) สำหรับหุ้นค้ำประกัน[Download]
 • ใบคำขอเอาประกัน บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด [Download]

  เงินกู้อื่นๆ
 • คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์[Download] รายละเอียดแนบ
 •  คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินพิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 [Download] ปริ้นหน้า-หลัง ลงแผ่นเดียวกัน

   

คำร้องทั่วไป

 • คำร้องทั่วไป[Download]
 • ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอายุครบ 60 ปี[Download]
 • ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส [Download]
 • หนังสือขอโอนสมาชิก[Download]
 • หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ฯ[Download]
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม [Download]
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้[Download]
 • แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราหุ้นรายเดือน[Download]
 • หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก[Download]


ประกันชีวิตกลุ่ม

 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับสมาชิกผู้เอาประกันภัย[Download]
 • ใบคำขอเอาประกันภัย อบ.2[Download]

 

หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก สมาชิกโอนต่างจังหวัด

 • หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคาร[Download]

--->สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี[Download]

--->แต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ เงินฝาก [Download]

--->หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ประกันกลุ่ม[Download]

---> หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์สวัสดิการถึงแก่กรรม[Download]

 

หนังสือโอนสมาชิก Download

ใบมอบอำนาจรับสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต (รับผลประโยชน์) [DOWNLOAD]