ติดต่อสหกรณ์


con address สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
NARATHIWAT TEACHERS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค
อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
96000
con tel 073 -511535, 513445, 513446
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายสำนักงาน และธุรการ ต่อ 108 Fax 110
ฝ่ายการเงิน ต่อ 104
ฝ่ายสินเชื่อ
- ตรวจสอบคำขอกู้ทุกประเภทและพิมพ์สัญญาทุกประเภท ต่อ 105
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ทุกประเภท ต่อ 107
- ติดตามทวงหนี้และสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ต่อ 107
ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ ต่อ 108
ฝ่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต่อ 109
con fax FAX 073511535 ต่อ 110 http://www.krunaracoop.com/
 4397bdfea4297f8c517f5901c72c31c3 Line ID: @krunaracoop
L gainfriends 2dbarcodes BW

 


แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น