ติดต่อสหกรณ์


con address สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
NARATHIWAT TEACHERS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
5 ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค
อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
96000
con tel 073 -511535, 513445, 513446
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายสำนักงาน และธุรการ ต่อ 104 Fax 110
ฝ่ายการเงิน ต่อ 106 หรือ 108
ฝ่ายสินเชื่อ
- ตรวจสอบคำขอกู้ทุกประเภทและพิมพ์สัญญาทุกประเภท ต่อ 105
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ทุกประเภท ต่อ 107
- ติดตามทวงหนี้และสมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด ต่อ 107
ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ ต่อ 108
con fax
073–511535 ต่อ 110
  http://www.krunaracoop.com/


แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น