คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 54Somyos

 
 

นายสมยศ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ

 
vichean  
Rommulee
นายวิเชียร  สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
  นายรอมมือลี หะมะ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
Jiradech Kitti Somchart
นายจิรเดช กลิ่นขจร
เลขานุการ
นายกิตติ ศิริไพรวัน
เหรัญญิก
นายสมชาติ  นงรัตน์
กรรมการ
Mahama Watchara Jatuphong
นายมาหะมะ อูเซ่ง
กรรมการ
นายวัชระ เลิศภัทรกิจ
กรรมการ
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
กรรมการ
Preeda Samaann Usman


นายปรีดา  แก้วพรหมลัด

กรรมการ

นายสะมะแอน วรรณการ
กรรมการ


นายอุสมาน สะมะแอ

กรรมการ

manu veera kareem


นายมะนุ๊ ดือเร๊ะ

กรรมการ


นายวีระ  วิริยะอัตถาวร

กรรมการ


นายการีม  โตะเฮ็ง

กรรมการ

 

วีระ วิริยะอัตถาวร