คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 56somyos

นายสมยศ  เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ

vicheen ซาการยา เลาะนะ
นายวิเชียร  สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายซาการียา  เลาะนะ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
somchat kiti58 วมาน หมดเห
นายสมชาติ  นงรัตน์
เลขานุการ
นายกิตติ  ศิริไพรวัน
เหรัญญิก
นายวิมาน  หมัดเห
กรรมการ
บลยา ไหรเจรญ tawin สทธชย อนทรวงค
นายบลยา  ไหรเจริญ
กรรมการ
นายถวิล  ดาแก้ว
กรรมการ
นายสิทธิชัย  อินทรวงศ์
กรรมการ
preda samaann ausaman


นายปรีดา  แก้วพรหมลัด

กรรมการ

นายสะมะแอน  วรรณการ
กรรมการ


นายอุสมาน  สะมะแอ

กรรมการ

manu11 สทน ปยะรตน kareem111

นายมะนุ๊  ดือเร๊ะ

กรรมการ

นายสุทิน  ปิยะรัตน์

กรรมการ

นายการีม  โตะเฮ็ง

กรรมการ