คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 59ประธานสมยศ

นายสมยศ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ

นายมะนาเซร saki
นายมะนาเซร์ แมแล
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายซากี สะมะแอ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
amon nup buncha
นายอมร นาคปก
เลขานุการ
นายนพ เนื้อน้อย
เหรัญญิก
นายบัญชา แสนสุข
กรรมการ
นายจรญ พชชระ niyom
นายจรัญ เหล็มเจริญ
กรรมการ
นายพัชชระ เจริญศรี
กรรมการ
นายนิยม ปักษีรักษ์
กรรมการ
apinan jiradate นายบณฑต


นายอภินันท์ เบญจมามาศ

กรรมการ

นายจิรเดช กลิ่นขจร
กรรมการ


นายบัณฑิต สาและ

กรรมการ

นายรอมอล นายเกต bandit

นายรอมือลี หะมะ
กรรมการ

นายเกตุ เสาร์เพชร
กรรมการ

นายบัณฑิต สติรักษ์
กรรมการ