คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 58เกรยงไกร

นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์
ประธานกรรมการ

tawin มะนาเซร
นายถวิล ดาแก้ว
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายมะนาเซร์ แมแล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
amon วมาน หมดเห buncha
นายอมร นาคปก
เลขานุการ
นายวิมาน หมัดเห
เหรัญญิก
นายบัญชา แสนสุข
กรรมการ
บลยา ไหรเจรญ พชชระ สทธชย อนทรวงค
นายบลยา ไหรเจริญ
กรรมการ
นายพัชชระ เจริญศรี
กรรมการ
นายสิทธิชัย อินทรวงศ์
กรรมการ
parivat saki nup


นายปริวัฒน์ หรีรักษ์

กรรมการ

นายซากี สะมะแอ
กรรมการ


นายนพ เนื้อน้อย

กรรมการ

อบดลรอเปอร สทน ปยะรตน sakareya

นายอับดุลรอเปอร์ สะอุดี

กรรมการ

นายสุทิน ปิยะรัตน์

กรรมการ

นายซาการียา เลาะนะ

กรรมการ