คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 54somyos

 
 

นายสมยศ เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ

 
vicheen  
babol
นายวิเชียร  สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
  นายรอมมือลี หะมะ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
jiradate kiti58 somchat
นายจิรเดช กลิ่นขจร
เลขานุการ
นายกิตติ ศิริไพรวัน
เหรัญญิก
นายสมชาติ  นงรัตน์
กรรมการ
sakareya tawin chayupon
นายซาการียา  เลาะนะ
กรรมการ
นายถวิล  ดาแก้ว
กรรมการ
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
กรรมการ
preda samaann ausaman


นายปรีดา  แก้วพรหมลัด

กรรมการ

นายสะมะแอน วรรณการ
กรรมการ


นายอุสมาน สะมะแอ

กรรมการ

manu11 veera111 kareem111


นายมะนุ๊ ดือเร๊ะ

กรรมการ


นายวีระ  วิริยะอัตถาวร

กรรมการ


นายการีม  โตะเฮ็ง

กรรมการ

 

วีระ วิริยะอัตถาวร