คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 57somyos

นายสมยศ  เสาวคนธ์
ประธานกรรมการ

vicheen kareem111
นายวิเชียร  สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายการีม   โต๊ะเฮ็ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
amon วมาน หมดเห buncha
นายอมร   นาคปก
เลขานุการ
นายวิมาน   หมัดเห
เหรัญญิก
นายบัญชา   แสนสุข
กรรมการ
บลยา ไหรเจรญ tawin สทธชย อนทรวงค
นายบลยา  ไหรเจริญ
กรรมการ
นายถวิล  ดาแก้ว
กรรมการ
นายสิทธิชัย  อินทรวงศ์
กรรมการ
parivat saki nup


นายปริวัฒน์  หรีรักษ์

กรรมการ

นายซากี  สะมะแอ
กรรมการ


นายนพ  เนื้อน้อย

กรรมการ

manu11 สทน ปยะรตน sakareya

นายมะนุ๊  ดือเร๊ะ

กรรมการ

นายสุทิน  ปิยะรัตน์

กรรมการ

นายซาการียา เลาะนะ

กรรมการ