ภาพกิจกรรม - ทุนโครงการสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ ได้รับทุนโครงการสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปี 2556 "น้ำดื่มสะอาด ชีวิตชีวีปลอดภัย" โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

img_9419
img_9420
img_9421
 
จำนวนที่จะแสดง