แผนการทำงานของสหกรณ์


  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2556 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2559 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2560 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2561 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 [Download]
  • แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 [Download]


แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ ปี 2559-2563 [Download]

แผนการควบคุมภายใน

แผนควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2563 [Download]