นโยบายและคู่มือ

ประกาศนโยบายส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV [Download]

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล cookies [Download]

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คู่ค้า [Download]

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง [Download]

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิก [Download]

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล [Download]

หนังสือขอความยินยอม [Download]

คู่มือ

คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง [Download]

นโยบายและระเบียบวิธีการ ปปง. [Download]