แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามออนไลน์

- ความพึงพอใจภาพรวมของสหกรณ์ [click]

- ทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ [click]

- ความพึงพอใจในการบริการสินเชื่อ [click]

- ความพึงพอใจในสวัสดิการ [click]

- ความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิชาชีพ [click]

- ความพึงพอใจในการแก้ไขระเบียบ มติ ข้อบังคับ [click]