แบบทดสอบสมาชิกเข้าใหม่

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 7/2563 มีมติให้มีเผยแพร่สื่อของสหกรณ์ และทดสอบความรู้ของสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขให้ผ่านเกณฑ์ 80% ทดแทนการเข้าร่วมการอบรมสมาชิกเข้าใหม่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 
 
  • เอกสารประกอบการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ [Download]

  • แบบทดสอบความรู้สมาชิกเข้าใหม่ [Download]